Algemene voorwaarden

1. ATL advies is een eenmanszaak gevestigd te Rouveen en opgericht naar Nederlands recht. ATL Advies is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66828872

2. Begrippen: in deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Opdracht: de overeenkomst waarbij ATL advies zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei manier diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersonen die aan de Opdrachtnemer opdracht hebben gegeven tot het (doen) uitvoeren van HR, coaching en/of verzuim advies werkzaamheden. Opdrachtnemer: ATL Advies.

3. Toepasselijkheid:
I. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding, offerte en opdracht van Opdrachtnemer en zijn tevens van toepassing op alle leveringen en diensten die daaruit voortvloeien. Toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
II. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
III. Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Opdrachtnemer een start met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt verondersteld dat de Opdrachtgever de opdracht conform offerte heeft verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

4. Offertes en aanbiedingen:
I. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en hebben een geldigheidsduur van 1 maand. Deze termijn gaat in vanaf de offertedatum of bij het ontbreken daarvan vanaf de datum van de aanbiedingsbrief of -mail. De tarieven zijn vastgelegd in de offertes of aanbiedingen en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
II. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte, een Opdracht niet tot stand is gekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te laten vervallen, dan wel de aangeboden tarieven en andere condities te wijzigen.
III. Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten HR, coaching en/of verzuim advies diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

5. Dienstverlening:
I. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken. Hieronder vallen het juist briefen van Opdrachtnemer met betrekking tot de verstrekte Opdracht, het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens, het op de hoogte stellen van eigen werknemers over de verstrekte opdracht.
II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor overschrijding van de met de Opdrachtgever overeengekomen levertijden en productiekosten, indien deze het gevolg is van het niet nakomen van het in 5.I gestelde.
III. Indien Opdrachtnemer door hetgeen in artikel 5.I genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
IV. Wanneer sprake is van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de Opdracht verder vervult, heeft Opdrachtnemer het recht om deze Opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dat geval heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is Opdrachtnemer verplicht de bereikte resultaten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
V. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de Opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Opdrachtnemer naast het recht op de Opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

6. Tussentijdse beëindiging of annulering:
I. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen de Opdracht eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdrachtvoering niet meer kan plaatshebben conform de Opdracht en eventuele latere opdrachtspecificaties alsmede in geval van faillissement dan wel surseance van betaling van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
II. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de Opdracht eenzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien Opdrachtgever: enige betalingsverplichting uit de Opdracht niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming; het vrije beheer over zijn vermogen verliest of, wanneer Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
III. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in 6.II zijn alle vorderingen op Opdrachtgever terstond opeisbaar en is Opdrachtnemer daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde wenst en/of rente. Het rentepercentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.
IV. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Opdracht te ontbinden met een opzegtermijn van 1 maand.
V. Indien de Opdracht door de Opdrachtgever wordt opgezegd heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiegedrag als uitgangspunt wordt genomen.
VI. Geplande afspraken voor alle dienstverlening dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd te worden. Bij overschrijding van deze termijn worden de kosten volledig aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Tarieven en betaling:
I. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever op basis van een uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is exclusief BTW, reiskosten en andere onkosten.
II. Opdrachtgever zal facturen van Opdrachtnemer zonder opschorting, korting of verrekening betalen binnen de in de Opdracht vermelde termijn.
III. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan. Opdrachtnemer kan voorts incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen 15% van de het te incasseren bedrag, met een minimum van EUR 150,- onverminderd het recht om de werkelijke incassokosten te vorderen.
IV. Bij niet tijdige betaling heeft Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring:
I. Behoudens in geval van opzet op grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium voor de betreffende Opdracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade of gederfde winst.
II. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
III. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is Opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende schade, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden en Opdrachtnemer voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die Opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan Opdrachtnemer mogelijkerwijs verplicht zou zijn ongedaan te maken dan wel deze te beperken.
IV. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met de voor Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
V. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Opdrachtnemer ontstaan door het niet naleven door Opdrachtgever van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht.
VI. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor derden die Opdrachtnemer inschakelt.
VII. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal uitbetalen, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt.
VIII. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

9. Klachttermijn en verjaring:
I. Klachten over een gebrek in de dienstverlening van Opdrachtnemer moeten worden gemeld binnen bekwame tijd nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Na deze termijn kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie. Onder bekwame tijd wordt in ieder geval verstaan een termijn van 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken.
II. Onverminderd het bepaalde in art. 9.I verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer na verloop van één jaar na het verrichten van de betreffende werkzaamheden.

10. Intellectuele eigendom (IE):
I. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever openbaar gemaakt werk, waaronder begrepen schriftelijke adviezen, (model) contracten, overige documenten en Opdrachtnemers knowhow en werkwijze, evenals auteursrechten die ontstaan bij uitvoering van de werkzaamheden, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
II. Niets uit door Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk mag door Opdrachtgever openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, tenzij Opdrachtnemer vooraf schriftelijk toestemming verleent.

11. Geschillen:
I. Op de Opdracht en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
II. Eventuele geschillen die in der minne geschikt kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Zwolle.